วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
และความงามในภูมิภาคเอเชียและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นปี

พ.ศ. 2556

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชีย ด้วยคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

ธุรกิจและแบรนด์

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตลอดจนได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

แบรนด์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ช่องทางการจัดจำหน่าย

เทเลเซล

โมเดิร์นเทรด

โฮมช้อปปิ้ง

มาร์เก็ตเพลส

ต่างประเทศ

นักลงทุนสัมพันธ์

NV: 1.90 THB | -0.01 (-0.52%)
ปรับปรุงเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2566

รายได้รวม Q3’2566

144.23

ล้านบาท
กำไรสุทธิ Q3’2566

-21.61

ล้านบาท

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

17 พฤศจิกายน 2566

รายงานสรุปผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

stockprice

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566

นวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทยและช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัย


ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม

Explore more


การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทถือหลักการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน

Explore more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับเรา

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามระดับประเทศ

พร้อมเปิดโอกาสความก้าวหน้าในชีวิต พร้อมผลักดันศักยภาพของพนักงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายในเส้นทางอาชีพกับเรา